NEMO

Afgeronde projecten

CTprimED

NEMO is projectleider in het meerjarige Europese project CTprimED. In dit Europese project werkt NEMO Science Museum samen met Tinkersjop uit Curaçao en Universidad Deusto uit Spanje. CTPrimED heeft tot doel de digitale competenties van kinderen tussen 6 en 12 jaar en hun leerkrachten te vergroten. Daarvoor wordt een routekaart ontwikkeld die leerkrachten wegwijs maakt in computational thinking binnen het curriculum. Ook wordt er een toolkit met workshops voor kinderen gecreëerd en een training voor leerkrachten. Lees meer.

Schools As Living Labs (SALL)

In het Europese project Schools As Living Labs ontwikkelen internationale experts een nieuwe methode voor open onderwijs. Ideeën en kennis uit de lokale gemeenschap worden de school binnengehaald. In het komende schooljaar staat 'het voedselsysteem' centraal. Scholieren gaan binnen dat thema met een zelfgekozen vraag aan de slag en in gesprek met stakeholders: mensen uit de buurt, zowel binnen en buiten hun school. Samen vormen ze een Living Lab team. Ze bedenken oplossingen, maken voorbeeldproducten  (prototypen) en testen ze uit. Door samen te werken met de buurt, dragen ze bij aan hun lokale gemeenschap. Lees meer.

Creativiteit als startpunt voor de verbinding van artistiek vermogen en technologie

In dit project brengen we kunst & cultuur en wetenschap & technologie samen met creativiteit. De activiteiten die worden ontwikkeld, moeten bijdragen aan het artistiek vermogen, de creatieve vaardigheden, het vermogen om te reflecteren en kritisch te kijken van kinderen op de basisschool. Ze worden gecreëerd in samenwerking met het onderwijs en met experts op het gebied van kunst, wetenschap en technologie. Initiatiefnemers van dit project zijn het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Oyfo Techniekmuseum, kunstenaar Casper de Jong en NEMO Science Museum. Dit project is (mede) mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt initiatieven die meedoen aan cultuur stimuleren. Lees meer.

PLASTEAM

Plastic en kunststoffen hebben veel nut in onze samenleving. Maar de manier waarop ze nu worden geproduceerd, geconsumeerd en weggegooid is slecht voor het milieu en allesbehalve circulair. Om een duurzame wereld te ontwikkelen, is het nodig dat iedereen actief wordt op het gebied van duurzaamheid. Het Europese project PLASTEAM is gericht op het informeren van leerlingen en leerkrachten van met name het primair onderwijs, op verantwoorde wijze plastic voorwerpen te gebruiken en te recyclen. Het PLASTEAM-project ontwikkelt educatieve activiteiten over plastic en de consumptie en recycling ervan. Het PLASTEAM project valt onder het Erasmus +programma. Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa. Lees meer.

TINKERING: ADDRESSING THE ADULTS

Tinkering is een methode, werkvorm en manieren van denken en werken. Tinkering activiteiten zijn hands-on: deelnemers worden uitgenodigd om te spelen en maken met gereedschappen en inspirerende materialen. Dit derde EU Tinkering project richt zich specifiek op volwassenen. In dit project willen we volwassenen bereiken die geen of weinig affiniteit met W&T en een laag Science Capital hebben. Het project ontwikkelt activiteiten en workshops die deze volwassen kunnen helpen om kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen (zelfvertrouwen, creativiteit, ondernemerschap, 21 -eeuwse vaardigheden) en life long learning te stimuleren. Lees hier meer.

FUTURE SPACE

Dit Europese project heeft als doel om jongeren in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs te stimuleren tot een carrière in wetenschap en technologie, met ruimtevaart en sterrenkunde als inspirerende onderwerpen.  In het project worden nieuwe innovatieve activiteiten ontwikkeld voor op school, in wetenschapsmusea en online. NEMO werkt in dit door de EU gefinancierde project samen met partners uit de wetenschap, het onderwijs en de museale wereld in Polen en Griekenland.

MONA – Museopedagogy and Augmented Reality

NEMO Science Museum is partner in het meerjarige Europese project MONA. In dit Europese project werkt NEMO Science Museum samen met musea, scholen en technologische partners uit Nederland, Griekenland, Italië en Oostenrijk. Het doel van MONA is om mensen die niet in de mogelijkheid zijn een bezoek te brengen aan het museum, toch een museale ervaring te bieden door een digitaal bezoek te ontwikkelen. Lees meer

TINKEREN VOOR SCHOLEN

Samen met 30 basisscholen start NEMO een 3-jarig EU-project. Een vervolg op Tinkering. Scholen kregen de mogelijkheid om gratis getraind te worden in de methodologie van Tinkeren en op deze manier op een laagdrempelige manier met w&t op school aan de slag te gaan. Hiermee kregen leerlingen, leerkrachten en ouders een breder en positiever beeld van wetenschap en techniek. Lees hier meer.

Dit project werd in een casestudy van Erasmus+ projecten met focus op inclusie in onderwijs als uitstekend beoordeeld. Lees hier de resultaten.

OPEN SCHOOLS FOR OPEN SOCIETIES

Het project Open Schools for Open Societies (OSOS-project) stimuleert een ‘open school’ benadering. Het doel van het project is het prikkelen van de nieuwsgierigheid van leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs. Door het betrekken van de omgeving bij school ontstaan nieuwe inzichten die gebruikt worden voor het innoveren van het onderwijs. Lees hier meer.

STEMitUp 

Het doel van het STEMitUP project is het versterken van STEM-onderwijs (science, technology, engineering, mathematics). Dit gebeurt door het bètaonderwijs op het voortgezet onderwijs meer te koppelen aan ondernemerschap en de praktijk van het bedrijfsleven. Hiervoor is lesmateriaal ontwikkeld voor in de klas.  STEMitUP biedt bètadocenten innovatieve en leuke educatieve tools en voegt een ondernemende laag toe aan STEM-onderwijs. Dit helpt jongeren wetenschap en technologie te gebruiken om problemen uit de echte wereld op te lossen, creatief te denken en bij te dragen aan hun omgeving. STEMitUP-activiteiten zullen de nadruk leggen op innovatie en het tegemoetkomen aan de toekomstige behoeften van de maatschappij, terwijl tegelijkertijd de ondernemersmindset van jongens en meisjes worden gestimuleerd, zodat zij STEM-ondernemerschap als een serieuze optie overwegen als carrière-keuze. 

TINKERING

Het TINKERING project is ontstaan vanuit de behoefte aan meer competente professionals op het gebied van wetenschap en technologie zodat de bevolking beter in staat is om effectief om te gaan met hedendaagse mondiale uitdagingen. Met behulp van een leerlinggerichte aanpak is het doel van dit project om mensen te informeren over STEM onderwerpen. De innovatieve onderwijsmethoden uit het TINKERING project worden op een Europees niveau toegepast in samenwerking met andere musea en onderwijsinstellingen (website: Tinkering). In de Werkplaats kunnen bezoekers aan de slag met Tinkering in de workshop Laat de tandwielen draaien

STING

Het STING project is gericht op het verbeteren en bevorderen van de kwaliteit, innovatieve uitmuntendheid en internationalisatie van lerarenopleidingen in de (STEM) vakgebieden, met bijzondere aandacht voor genderkwesties. Het hoofddoel hierbij is om good practices voor het bereiken van een goed evenwicht tussen jongens en meisjes in wetenschappelijk onderwijs aan te dragen en te delen. Een innovatieve en praktische leerkrachtentraining op basis van een toolkit en bestaande uit modules wordt reeds ontworpen en gegeven door verschillende partners. Professionals uit het onderwijs en beleidsmakers uit een aantal verschillende landen nemen actief deel aan dit project (website: STING).

ENGINEER

Het ENGINEER project heeft steun verleend aan de grootschalige Europese invoering van innovatieve onderwijsmethoden voor bètavakken. Het project heeft intensieve cursussen voor leerkrachten op het gebied van onderzoekend leren opgeleverd waarmee leerlingen gestimuleerd worden om te onderzoeken of een carrière in de wetenschap of techniek bij ze past. Het consortium achter het ENGINEER project bestond uit tien Europese wetenschapsmuseums en tien scholen, plus verschillende universiteiten en andere organisaties die hun expertise aan dit project hebben verleend (website: ENGINEER).    

VOICES

VOICES was een Europabreed initiatief voor openbare raadpleging. Het leverde waardevolle inzichten op wat betreft de methodologische en procedurele aspecten die betrokken zijn bij de integratie van publieksparticipatie in het proces van het vaststellen van de Europese onderzoeksagenda (website: VOICES).

TWIST

Een aantal Europese wetenschapscentra en musea waren betrokken bij het TWIST project. Het doel van dit project was mensen bewust maken van het aantal vrouwen in de wetenschap en technologie en de functies die zij momenteel bekleden. Het project was voornamelijk gericht op jongeren, hun leerkrachten en ouders en de bevolking as geheel. NEMO heeft een handleiding geproduceerd (die nog steeds door veel organisaties gebruikt wordt) om leerkrachten te leren hoe ze op een meer genderinclusieve manier te werk kunnen gaan (website: TWIST).

FEAST

FEAST heeft Explainers in wetenschapscentra en musea geïdentificeerd die een hoofdrol kunnen spelen in informeel onderwijs aan volwassenen en gezinnen. Eén van de doelstellingen van het project was om de professionele ontwikkeling van de Expainers in een internationale omgeving mogelijk te maken; een tweede was om een ​​Europees model voor het ontwikkelen en geven van informele wetenschapsworkshops voor volwassenen te ontwikkelen (website: FEAST).

PLACES

PLACES maakte communicatie tussen de wetenschap, beleidsmakers en de maatschappij mogelijk in Europa. Het project presenteerde een visie voor wetenschapsbeleid op lokaal niveau (stad/plaats) en bracht honderden lokale netwerken met elkaar in verbinding. Het succes van het PLACES project was te danken aan de ruim 60 samenwerkingsverbanden tussen Europese steden in bijna 30 landen (website: PLACES).

HYPATIA

Door middel van het Hypatia project wil de Europese Unie meer jongeren enthousiasmeren voor carrières in de STEM (science, technology, engineering, mathematics) vakgebieden. Om dit te bereiken betrekken we scholen, het bedrijfsleven, wetenschapscentra, musea, beleidsmakers, genderexperts en tieners zelf.  Samen ontwikkelen we een pilotproject en een unieke modulaire toolkit met activiteiten en richtlijnen om tieners op een genderinclusieve manier te interesseren voor STEM. NEMO Science Museum verzorgt de coördinatie voor Hypatia. 

Lees meer over Hypatia. 

EU-SPACE-AWE

Het doel van dit driejarenproject is om meer jongeren aan te moedigen om te kiezen voor een carrière in een ruimtevaartgerelateerd vakgebied. Binnen dit project wordt een reeks activiteiten ontwikkeld voor kinderen, tieners, leerkrachten en beleidsmakers. Eén van de doelstellingen van het project is om een verzamelplaats te creëren voor innovatieve en intercollegiaal getoetste onderwijsmiddelen (website: EU-SPACE-AWE).

MISStoHIT

Het Europese project MISStoHIT heeft als doel het wegnemen van obstakels bij het aanleren van basisvaardigheden door het inzetten van effectievere leer- en lesmethoden. MISStoHIT is in het leven geroepen om STEM (science, technology, engineering, mathematics) onderwijs op verschillende onderwijsniveaus te versterken en om het profiel van de onderwijsberoepen te versterken (website: MISStoHitt).

SYNENERGENE

Het doel van dit project is om belanghebbenden op het gebied van synthetische biologie in contact te brengen met het publiek. Synthetische biologie, ook wel bekend als SynBio, biedt enorme mogelijkheden voor toepassingen op het gebied van energie, gezondheid en het milieu. Bij SynBio komen ook uitdagingen kijken zoals regelgevingskwesties met betrekking tot bioveiligheid en intellectuele eigendomsrechten. Vooralsnog heeft het grootste deel van de samenleving nog geen weet van de technologie die hiermee gemoeid is. Dit is exact de reden waarom dit project is opgezet: om een open dialoog tot stand te brengen tussen de verschillende belanghebbenden (website: SYNERGENE).

Science: it's a Girl Thing!

De ‘Science: it’s a girl thing!’ campagne was speciaal gericht op meisjes en jonge vrouwen. Het idee was dat deze doelgroep er zo achter kon komen wat een toekomst in de wetenschap voor hen zou kunnen betekenen. De campagne benadrukte ook het belang van wetenschap en onderzoek bij het vinden van specifieke oplossingen voor wereldproblematiek. In 2012 deden 250 deelnemers mee aan dit eendaagse event bij NEMO Science Museum als onderdeel van de campagne (website: Science: it's a Girl Thing!).

GAPP

In Europa zijn er nog steeds verschillen tussen vrouwen en mannen in de wetenschap. Uit de statistieken blijkt dat meisjes vaak minder geïnteresseerd zijn in bepaalde takken van wetenschap en technologie dan jongens. Het GAPP project voerde kwalitatief onderzoek uit en ontwikkelde nieuwe werkwijzen om toe te passen bij wetenschapscommunicatie en -onderwijs. Het doel was om praktische oplossingen te ontwikkelen om de genderkloof te dichten. Tijdens het project zette NEMO de 'Tube Your Future' wedstrijd op. Deze jaarlijkse wedstrijd bleek succesvol en loopt nog steeds.

HANDS-ON & BRAINS-ON

Het Hands-on & Brains-on project heeft de processen die betrokken zijn bij het aanleren van cognitieve feiten op school en het leren waarnemen bij wetenschapscentra en in musea geïntegreerd. Het project versterkt de rol die musea en wetenschapscentra hebben als aanbieders van innovatieve onderwijs- en leermiddelen die specialistische ondersteuning en ervaring kunnen bieden aan het exacte onderwijs. Het handboek Science is Primary (met tips voor kleuterjuffen en -meesters die graag onderzoekend en ontwerpend leren willen toepassen in hun klas) wordt nog steeds veel gebruikt in Nederland.

PENCIL

Het doel van het PENCIL (Permanent EuropeaN resource Centre for Informal Learning) project was om veldprogramma's te combineren met wetenschappelijk onderzoek om zo manieren te ontdekken waarop informele wetenschappelijke activiteiten zouden kunnen worden toegepast als innovatieve kwaliteitstools voor exact onderwijs. Veertien wetenschapscentra hebben mini-netwerken gecreëerd tussen scholen, scholieren, lerarenverenigingen, onderzoekslaboratoria en onderwijsinstanties en met specialisten op het gebied van onderwijs en wetenschapscommunicatie. Deze netwerken kregen de opdracht om pilotprojecten uit te voeren om zo nieuwe manieren van wetenschapseducatie te verkennen.