Voorwaarden en privacy

Bezoekvoorwaarden

Bezoekvoorwaarden NEMO Science Museum te Amsterdam
December 2023

Inleiding
NEMO Science Museum, hierna genoemd ‘NEMO’, zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen het bezoek aan het museum en de door NEMO georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten naar wens van de bezoeker te laten verlopen. NEMO zal optimale zorgvuldigheid jegens de bezoeker betrachten. NEMO spant zich in om eventuele overlast of ongemakken voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede om de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. NEMO verneemt graag suggesties van de bezoeker ter verbetering van de dienstverlening. Bij de kassa wordt de bezoeker gelegenheid geboden bevindingen en/of suggesties te vermelden.

1. Algemene bepalingen: definities
Artikel 1.1
Onder ‘NEMO’ wordt verstaan de organisatie die het museum beheert en exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directie, publieks- en horecamedewerkers en beveiliging alsmede overige personen die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden.

Artikel 1.2
Onder 'het museum' wordt verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd), gelegen aan het Oosterdok 2 te Amsterdam, dat onder de rechts‐ of beheersbevoegdheid van de directie van NEMO valt, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, tentoonstellings‐ en evenementenruimten, horeca outlets, dakterras, dakplein en overige buitenruimte.

Artikel 1.3
Onder ‘bezoeker' wordt verstaan een ieder die het museum betreedt en/of een tentoonstelling bezoekt of als gast op uitnodiging een activiteit bijwoont die door NEMO of door derden met toestemming van NEMO in het museum wordt georganiseerd, daaronder begrepen een ieder die in het geval van zaalverhuur, horecacatering en/of winkelbezoek het museum betreedt.

Artikel 1.4
Op het moment dat een bezoeker het museum betreedt, hetzij als betalende bezoeker hetzij als gast, wordt deze geacht met NEMO een overeenkomst te zijn aangegaan waarop de bezoekvoorwaarden van toepassing zijn. De bezoekvoorwaarden zijn mede van toepassing op bijzondere activiteiten binnen of buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op anderen dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van zaalverhuur, horecacatering, winkelbezoek en dergelijke. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Toegang tot NEMO
Artikel 2.1
De bezoeker is uitsluitend gerechtigd op vertoon van een geldig toegangsbewijs de diverse ruimten van het museum te betreden of in geval van toegang zoals benoemd in artikel 1.3 en 1.4. De bezoeker heeft slechts toegang via de daartoe bestemde ingangen en paden.

Artikel 2.2
De bezoeker wordt de (verdere) toegang tot het museum ontzegd, indien NEMO vaststelt dat:

a. het toegangsbewijs niet is verstrekt door NEMO of een daartoe door NEMO bevoegd verklaarde instantie of rechtspersoon; of

b. de bezoeker klaarblijkelijk onder invloed is van alcoholhoudende drank en/of drugs; of

c. de bezoeker klaarblijkelijk de orde verstoort of de kennelijke intentie heeft om de orde te verstoren; of

d. de bezoeker met blote voeten en/of ontbloot bovenlichaam het museum wenst te betreden; of

e. de bezoeker zich niet gedraagt conform de openbare orde, goede zeden of regels van fatsoen.

Artikel 2.3
Toegangsbewijzen kunnen hetzij online, hetzij aan de kassa worden gekocht. Een vooraf gekocht toegangsbewijs wordt ongeldig door het enkele verloop van het op het toegangsbewijs vermelde tijdstip of tijdvak.

Artikel 2.4
NEMO is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet) of, in het geval van een calamiteit, aan een door NEMO noodzakelijk geachte of gedeeltelijke ontruiming van het gebouw.

Artikel 2.5
NEMO behoudt zich het recht voor iedere bezoeker en diens bagage te onderwerpen aan een toegangscontrole. In dit verband kan de bezoeker worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en dergelijke door of namens de medewerkers van NEMO. Een bezoeker die medewerking aan visitatie weigert, kan de toegang tot het museum worden ontzegd en heeft geen recht op restitutie van het toegangsbewijs.

Artikel 2.6
De volgende voorwerpen (hierna: “verboden voorwerpen”) mogen niet in het museum worden meegenomen:

a. Geweren, vuur- en schietwapens: ieder voorwerp waarmee een projectiel kan worden afgeschoten of letsel of zaakschade kan worden toegebracht, of dat daarvoor lijkt te kunnen worden gebruikt.

b. Puntige en/of scherpe wapens en scherpe voorwerpen: voorwerpen met punten of snijranden waarmee letsel of zaakschade kan worden toegebracht.

c. Stompe voorwerpen waarmee letsel kan worden toegebracht.

d. Gevaarlijke stoffen zoals ontplofbare, ontvlambare, chemische en/of toxische stoffen.

Artikel 2.7
Wanneer NEMO bij de toegangscontrole of op een later tijdstip tijdens het bezoek verboden voorwerpen of andere voorwerpen die mogelijk schade kunnen veroorzaken aantreft, neemt NEMO die voorwerpen in beslag. Indien de bezoeker de voor inbeslagname vatbare voorwerpen niet wenst af te geven, wordt de toegang tot het museum ontzegd en heeft die bezoeker geen recht op restitutie van het toegangsbewijs. 

Artikel 2.8
Voorwerpen die bij de toegangscontrole worden aangetroffen en onder een wettelijk verbod vallen, zullen aan de politie worden overgedragen. Een bezoeker die deze voorwerpen bij zich heeft, kan worden aangehouden en aan de politie worden overgedragen.

Artikel 2.9
Het museum is gevestigd in een modern toegankelijk gebouw met tentoonstellingen en activiteiten verspreid over verschillende verdiepingen als ook op het dakterras en dakplein. NEMO zet zich er voor in zoveel mogelijk integrale toegankelijkheid te realiseren. Zowel binnen als buiten het gebouw moet rekening worden gehouden met omstandigheden die de persoonlijke toegankelijkheid kunnen beïnvloeden. Individuele omstandigheden en/of de gesteldheid van het weer kunnen hierop in belangrijke mate van invloed zijn.

Artikel 2.10
De bezoeker wordt aangeraden zich op de hoogte te stellen van eventuele beperkingen voor wat betreft de persoonlijke toegankelijkheid. Met name dient bij het betreden van het dakterras en dakplein rekening te worden gehouden met mogelijke gladheid onder invloed van weeromstandigheden.

Artikel 2.11
De bezoeker wordt bij het betreden van het museum aangeraden zich, via de verdiepingsplattegronden en nooduitgang-bordjes op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt moeten worden. Het gebruik van liften is in geval van een calamiteit verboden.

Artikel 2.12
Voor informatie over de omstandigheden die beperkingen voor de persoonlijke toegankelijkheid kunnen inhouden en over de mogelijkheden voor individuele hulp, wordt de bezoeker aangeraden contact op te nemen met medewerkers van de afdeling Service & Sales.

3. Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen
Artikel 3.1
Alle door NEMO schriftelijk gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte schriftelijke informatie zijn in beginsel bindend en NEMO aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele door het museum zelf gemaakte fouten in aan de bezoeker gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie. Deze aansprakelijkheid geldt echter uitsluitend voor het eigen informatiemateriaal dat binnen het museum aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent of namens het museum verspreid. NEMO is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, onjuiste en/of onvolledige informatie van derden.

Artikel 3.2
De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher, te tonen aan als zodanig herkenbare medewerkers, beveiligingsmedewerkers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt.

Artikel 3.3
De bezoeker heeft geen recht op restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij het museum betreedt. Indien een bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild.

Artikel 3.4
De hierna volgende omstandigheden leiden nimmer tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden of tot schadevergoeding door NEMO aan de bezoeker:

a. Het niet zichtbaar zijn van een of meerdere objecten uit de vaste collectie van NEMO.

b. Gedeeltelijke sluiting van het museum, waaronder begrepen gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen.

c. Aanpassing van de reguliere openingstijden in verband met oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening of, in het geval van een calamiteit, een door NEMO noodzakelijk geachte gehele of gedeeltelijke ontruiming van het museum.

d. Overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, zoals geluidsoverlast, ongepast gedrag of diefstal.

e. Schade veroorzaakt door andere bezoekers.

f. Overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verbouwing of het (her)inrichten van ruimten.

g. Overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museum.

h. Ontzegging van de toegang tot het museum.

Artikel 3.5
De (potentiële) bezoeker kan de toegang tot het museum worden ontzegd indien blijkt dat het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen via NEMO of een daartoe door NEMO bevoegd verklaarde instantie.

Artikel 3.6
Toegangsbewijzen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 3.7
Een Museumkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een Museumkaart moet kunnen worden getoond bij betreding van het Museum.

Artikel 3.8
Voor het onderwijs heeft NEMO speciale, gereduceerde tarieven.
Voorwaarden schoolbezoek:

 • Scholen zijn verplicht vooraf te boeken.
 • Groepen hebben voldoende begeleiding (1 begeleider op 10 leerlingen).
 • Scholen bezoeken NEMO buiten de officiële schoolvakanties.
 • Een schoolbezoek duurt maximaal 3 uur.
 • Betalen met Museumkaart is niet mogelijk.
 • Een gemaakte boeking kan tot 7 dagen voor het bezoek schriftelijk gewijzigd of geannuleerd worden (uitgezonderd boekingen via Cultuurkaart web-order). 

Voorwaarden jeugdgroepen:

 • Jeugdgroepen zijn verplicht vooraf te boeken.
 • Groepen hebben voldoende begeleiding (1 begeleider op 10 jeugdigen).
 • Een jeugdgroep bezoek duurt maximaal 3 uur.

Voorwaarden touroperators:

 • Touroperators zijn verplicht vooraf te boeken.
 • Een groepsbezoek duurt maximaal 3 uur.
 • Het tarief voor touroperators is van toepassing op de tijdsloten voor touroperators, namelijk 10:30 uur en 14:00 uur.
 • Indien de grootte van de groep wijzigt met meer of minder dan 10% van het vooraf geboekte aantal, dan wordt het verschil in prijs terugbetaald respectievelijk in rekening gebracht. Een wijziging dient uiterlijk één week voorafgaand aan het bezoek te worden doorgegeven.

4. Verblijf in het museum
Artikel 4.1
Gedurende het verblijf in het museum dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. Het is de bezoeker verboden zich op te houden in, of te begeven naar een ander gedeelte van het museum dan dat waartoe het toegangsbewijs de bezoeker recht geeft. De bezoeker is tevens verplicht de door als zodanig herkenbare medewerkers van NEMO, beveiligingsmedewerkers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde medewerker van NEMO, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het museum worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.

Artikel 4.2
Kinderen jonger dan 13 jaar mogen het museum uitsluitend onder begeleiding van een volwassene bezoeken. Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden.

Artikel 4.3
Het is de bezoeker onder meer verboden om in het museum:

a. Aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen.

b. Andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren.

c. Andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons of andere bronnen van geluidsoverlast; het gebruik van dergelijke apparatuur kan in bepaalde ruimtes door NEMO evenwel expliciet worden toegestaan.

d. (Huis)dieren mee te nemen, tenzij deze in bepaalde ruimten expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden)geleidehonden betreft en deze een bezoeker met identificatiepas begeleiden. Dit verbod is ook van toepassing op het dakterras en het dakplein.

e. Te roken; dit verbod is van toepassing op alle ruimtes in het museum, het dakterras, het dakplein en het entreegebied.

f. Zich in het museum, op het dakplein of dakterras te ontdoen van schoeisel en/of bovenkleding; dit verbod geldt niet voor kinderen jonger dan 13 jaar die zich op het dakterras of dakplein begeven.

g. Eten of drinken te nuttigen, uitgezonderd in het café/restaurant en op het dakterras en het dakplein. Etenswaren en flesjes drinken mogen niet worden meegenomen in de expositieruimten.

h. Naar het oordeel van een als zodanig herkenbare medewerker van NEMO gevaarlijke voorwerpen mee te nemen.

i. Tentoongestelde objecten aan te raken, die nadrukkelijk zijn afgezet met afzetmaterialen zoals hekjes, afzetlinten en/of vitrines. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten achter afzetmaterialen niet worden aangeraakt door de door hen begeleide kinderen. Leraren en begeleiders van groepen dienen erop toe te zien, dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde objecten achter afzetmaterialen niet beschadigen.

Artikel 4.4
In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid van personen of de collectie zulks redelijkerwijze vereist, kan een leidinggevende medewerker van NEMO, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, inzage verlangen in de door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal opgeleid en getraind personeel de bezoeker bovendien verzoeken bij het betreden of het verlaten van het museum mee te werken aan een veiligheidsfouillering. De potentiële bezoeker wordt voor het betreden van het museum gewaarschuwd dat deze maatregel van kracht is.

Artikel 4.5
In het museum is een camerasysteem operationeel. Bezoekers gaan ermee akkoord dat er opnamen van hen gemaakt kunnen worden. Camerabeelden worden gedurende maximaal 10 dagen bewaard, in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG). Indien NEMO daartoe aanleiding ziet, of daarom door een bevoegde instantie wordt verzocht, worden camerabeelden ter beschikking gesteld. De regels voor de camerabewaking en het gebruik van de daarmee opgenomen beelden is in overeenstemming met de AVG en zijn vastgelegd in het Protocol Camerabewaking.

Artikel 4.6
NEMO handhaaft strikte auteursrechten. Het voor commerciële doeleinden openbaar maken dan wel vermenigvuldigen van foto‐, video‐ en filmopnamen, gebaseerd op (delen van) de presentatie en of collectie, op welke wijze en met welk medium dan ook, met inbegrip van elektronische media, is verboden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de directie van NEMO.

Artikel 4.7
NEMO laat regelmatig foto- en filmrapportages maken in het museum van (groepen van) bezoekers. Dit materiaal kan worden gebruikt voor NEMO-publiciteits- en marketingdoeleinden, bijvoorbeeld op de website en in folders. Met het betreden van het museum verklaart de bezoeker akkoord te gaan met gebruik van dit materiaal voor die doeleinden. Indien de bezoeker bezwaar heeft tegen dergelijk gebruik van beeldmateriaal waarop de bezoeker herkenbaar is, kan daartegen bezwaar worden gemaakt. NEMO zal in dat geval het materiaal niet (meer) gebruiken en het opgeslagen materiaal uit haar bestanden (laten) verwijderen. Voor beeldmateriaal dat door derden in opdracht van NEMO wordt vervaardigd, wordt voorafgaand door de maker van het beeldmateriaal aan de bezoeker toestemming gevraagd voor dergelijk gebruik.

5. Klachten
Artikel 5.1
NEMO zal al het mogelijke doen het bezoek aan het museum of de door NEMO georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen. Hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het museum en/of door NEMO georganiseerde tentoonstellingen. Voorts informeert NEMO het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.

Artikel 5.2
Klachten over omstandigheden als genoemd in artikel 3.4 zijn niet ontvankelijk. Deze gevallen kunnen nimmer leiden tot enige verplichting tot vergoeding van schade door NEMO aan de bezoeker:

a. Klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van NEMO.

b. Klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het museum, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen.

c. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest.

d. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes.

e. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museum.

Artikel 5.3
Klachten over enig museumbezoek en schadevorderingen waaronder begrepen verzoeken tot restitutie van de toegangsprijs kunnen tot zes weken na het (beoogde) bezoek, schriftelijk bij NEMO worden ingediend. Klachten en vorderingen die na deze termijn worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.

Artikel 5.4
NEMO onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn..

Artikel 5.5
De bezoeker kan klachten, reclames en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen bij info@e-nemo.nl, maar dit kan ook mondeling bij de kassa van het museum.

6. Aansprakelijkheid van het museum
Artikel 6.1
Het verblijf van de bezoeker in het museum is voor eigen rekening en risico.

Artikel 6.2
NEMO is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks‐ en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel dat rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van NEMO en of zijn medewerkers, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waartegen NEMO verzekerd is dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag.

Artikel 6.3
De aansprakelijkheid van NEMO wordt onder meer uitgesloten voor:

a. Schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door NEMO ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het gebouw en de door deze derden ingeschakelde personen.

b. Schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de medewerkers van NEMO gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen.

c. Schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers.

d. Schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker.

Artikel 6.4
NEMO is nimmer aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van NEMO. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van NEMO onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, terrorisme, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van NEMO c.q. in het gebouw, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet‐functionerend openbaar vervoer.

7. Aansprakelijkheid van bezoekers

Artikel 7.1
De bezoeker van het museum is jegens NEMO aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die hij veroorzaakt al dan niet ten gevolge van het niet naleven van deze bezoekvoorwaarden en vrijwaart NEMO voor aanspraken van derden ter zake.

Artikel 7.2
De (oorspronkelijke) rechthebbende van het toegangsbewijs is medeverantwoordelijk en medeaansprakelijk voor schade veroorzaakt door de houder van dit toegangsbewijs.

Artikel 7.3
Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aansprakelijk voor het gedrag van en schade veroorzaakt door de door hen meegebrachte minderjarige kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn, onverminderd ieders eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, medeverantwoordelijk voor en medeaansprakelijk voor het gedrag van en schade veroorzaakt door door hen begeleide groepsleden, onverminderd de aansprakelijkheid van deze groepsleden zelf. De hiervoor genoemde ouders, begeleiders, leraren etc. vrijwaren NEMO voor eventuele aanspraken van derden ter zake.

Artikel 7.4
Organisaties, bedrijven etc. die in het museum bijeenkomsten, manifestaties en/of partijen (doen) organiseren, zijn te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van, en schade veroorzaakt door, de door hun toedoen uitgenodigde gasten, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de gasten zelf. De hiervoor genoemde organisaties, bedrijven etc. vrijwaren NEMO voor eventuele aanspraken van derden ter zake.

8. Persoonsgegevens
Artikel 8.1
NEMO verwijst de bezoeker naar de op haar website gepubliceerde privacyverklaring voor informatie over de verwerking van persoonsgegevens en bijvoorbeeld ook de hiermee samenhangende rechten van betrokkenen.

Artikel 8.2
Persoonsgegevens van de bezoeker worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. Het gaat hierbij om het volgende: In het kader van de uitvoering van de overeenkomst strekkende tot het bezoek van het museum verwerkt NEMO de hiervoor noodzakelijke gegevens van bezoekers. Indien hierbij onderdelen door een derde worden uitgevoerd, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, is - waar dit vereist is - met deze derde een verwerkersovereenkomst gesloten. De betreffende persoonsgegevens worden bewaard zo lang als wettelijk vereist is o.a. vanwege de fiscale bewaarplicht.

Artikel 8.3
NEMO verwerkt de persoonsgegevens van klagers zoals bedoeld in artikel 5.3 van deze bezoekvoorwaarden, of die van degene als bedoeld in artikel 5.5 van deze voorwaarden. Deze persoonsgegevens zullen enkel intern worden verwerkt in overeenstemming met het doel hiervan, namelijk het zo goed mogelijk beantwoorden en afwikkelen van de klacht. De klachtgegevens zullen slechts zo lang worden bewaard als nodig is voor de afwikkeling van de klacht, reclame of suggestie en eventuele vragen hierover.

9. Gevonden voorwerpen
Artikel 9.1
Door de bezoeker in het museum gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de kassa of aan een medewerker.

Artikel 9.2
NEMO zorgt ervoor dat de gevonden voorwerpen, die enige waarde (emotioneel of financieel) vertegenwoordigen geregistreerd worden in een database. Deze voorwerpen worden door NEMO gedurende drie maanden bewaard. Mocht in die tijd niet om afgifte gevraagd zijn, dan draagt NEMO de gevonden voorwerpen ofwel over aan de gemeente Amsterdam ofwel aan een goed doel.

Artikel 9.3
Officiële documenten zoals rijbewijzen, paspoorten en ID-kaarten stuurt NEMO na 24 uur op naar Bureau Gevonden Voorwerpen van de gemeente Amsterdam. Persoonlijke OV-chipkaarten worden gestuurd naar de klantenservice van de OV-chipkaart. Pinpassen, hotel pasjes, Museumkaarten en bijvoorbeeld VriendenLoterij VIP-KAARTEN bewaart NEMO 2 weken. Mocht de eigenaar zich dan niet gemeld hebben, worden deze vernietigd. Voorwerpen van geringe waarde, zoals bijvoorbeeld bidons, sjaals, paraplu’s, petjes e.d., waarvan de eigenaar zich niet binnen een week meldt, worden door NEMO vernietigd of overgedragen aan een goed doel.

Artikel 9.4
In geval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren.

10. Toepasselijk recht
Artikel 10.1
Op deze bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en NEMO is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10.2
Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en NEMO voortvloeien, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

11. Slotbepaling
Artikel 11
Indien een of meer van de hiervoor genoemde artikelen niet rechtsgeldig zijn of blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van kracht. In dat geval treedt een nieuwe zoveel mogelijk overeenkomstige bepaling in plaats van de vervallen bepaling(en).

NEMO Science Mseum

Géke Roelink
Algemeen Directeur

Rutger Hamelynck
Zakelijk directeur